REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ESKAPE.PL

 

 

      I.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa szczegółowe warunki świadczenia usług sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.eskape.pl.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.eskape.pl prowadzony jest przez Grzegorza Przychodniego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TC Grzegorz Przychodni z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-580 Warszawa) Al. J. Ch. Szucha 3/2, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 6661048320, numer REGON 310352532, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

 

Dane kontaktowe:

a)         adres pocztowy

TC Grzegorz Przychodni

Al. J.Ch Szucha 3/2

00-580 Warszawa

b)         adres poczty elektronicznej:

biuro@eskape.pl

c)          numer telefonu

+48 501108986

 

 1. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego oraz składanie zamówień w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.eskape.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)         posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci internet,

b)         posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,

c)          posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji lub inne wersje mobilne

d)         posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail.

 

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)         Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego dostępny na stronie internetowej pod adresem www.eskape.pl,

b)         Sprzedający - Grzegorz Przychodni prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TC Grzegorz Przychodni z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-580 Warszawa) Al. J. Ch. Szucha 3/2, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 6661048320, numer REGON 310352532

c)          Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku gdy osoba fizyczna nie ukończyła 18 lat, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego w zakresie określonym przez kodeks cywilny, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

d)         Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje z Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e)         Towar – towar znajdujący się w asortymencie Sklepu internetowego.

f)           Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

g)         Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym na którym rejestrowane są dane Klienta i za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia w Sklepie internetowym.

h)         Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, będące złożeniem przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych z Zamówieniu.

i)           Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do dokonania autoryzacji Klienta w celu zalogowania się do Konta, ustalane samodzielnie przez Klienta podczas Rejestracji. Hasło musi składać się co najmniej z pięciu znaków.

j)           Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, do których należą: udostępnianie i wyświetlanie na indywidualne żądania treści oraz materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym, prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, usługa Newsletter, usługa zawierania na odległość umów sprzedaży Towarów.

 

 

     II.         KONTO

 1. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie internetowym.
 2. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie internetowym po kliknięciu w zakładkę „Logowanie/Rejestracja” na stronie głównej Sklepu internetowego lub podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Rejestracja w Serwisie polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez:

a)         podanie obligatoryjnie następujących danych:

i. imię i nazwisko,

ii. adres poczty elektronicznej

iii. Hasło.

b)         podanie fakultatywnie

i. daty urodzin (dzień, miesiąc, rok)

c)          akceptację Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.

 1. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta w Sklepie internetowym.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”. Następnie na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość e-mail potwierdzająca założenia Konta w Sklepie internetowym.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z informacją o założeniu Konta w Sklepie internetowym. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony.
 4. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym w każdym czasie i bez podawania przyczyny poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail biuro@eskape.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail podanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy: TC Grzegorz Przychodni, Al. J.Ch Szucha 3/2, 00-580 Warszawa.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Klient korzysta z Konta lub Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego. Informacja o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 6. W wyniku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę.

 

 

   III.         ZAMÓWIENIE

 

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienie może złożyć wyłącznie Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie internetowym i założył Konto.
 3. Klient może złożyć Zamówienie wyłącznie z wykorzystaniem Konta w Sklepie internetowym po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie internetowym.
 4. Klient składa Zamówienie wskazując na Towar, którym jest zainteresowany poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” a następnie podanie w formularzu Zamówienia następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres na który ma być dostarczone zamówiony Towar, numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku czy Klient chce otrzymać fakturę VAT) oraz wskazanie formy dostawy przedmiotu Zamówienia, sposobu płatności i zaakceptowanie Regulaminu oraz potwierdzenie Zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym dostępne przy prezentowanych Towarach są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostarczenia Towaru.
 6. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy przedmiotu Zamówienia.
 7. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe. Nieprawidłowo wypełnione formularz może utrudnić lub uniemożliwić realizację Zamówienia.
 8. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia paragon a w przypadku zaznaczenia przez Klienta podczas składania Zamówienia chęci otrzymania faktury VAT i podania numeru identyfikacji podatkowej NIP - faktury VAT.
 9. Klient do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” ma możliwość modyfikacji Zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia Klient powinien nacisnąć przycisk „Kontynuuj zakupy” widoczny podczas procedury składania Zamówienia.
 10. Złożenie Zamówienia następuje po kliknięciu przez Klienta przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.
 11. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres e-mail Klienta zostanie wysłana przez Sprzedawcę niezwłocznie wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Zamówienia złożone przez Klienta w Dni Robocze po godz. 17 oraz w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy obsługiwane będą przez Sprzedawcę następnego Dnia Roboczego.
 13. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu Klientom składania Zamówień jest nieodpłatna i ma charakter jednorazowy.

 

 

  IV.         FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Płatności w Sklepie można dokonać w następujący sposób:

a)      za pobraniem, tzn. gotówką przy odbiorze Towaru,

b)      przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia,

c)      poprzez płatność on-line przy wykorzystaniu płatności DotPay

d)      kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club).

 1. W przypadku gdy, Klient wybierze płatność za przy wykorzystaniu płatności DotPay zostanie przekierowany do serwisu DotPay w celu opłacenia Zamówienia. Płatności DotPay oferowane są zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.dotpay.pl
 2. W przypadku gdy, Klient wybierze płatności kartą płatniczą czynności w zakresie obsługi i rozliczania transakcji wykonuje DotPay.
 3. W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności z góry w sposób wskazany w ust. 1 pkt b), c) lub d) powyżej.
 4. Tytuł wykonanego przelewu powinien zawierać numer Zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem Zamówień, które mają być opłacone gotówką przy odbiorze Towaru, Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia będą anulowane. Sprzedawca nie jest w takim przypadku związany złożonym Zamówieniem.

 

 

 

VI. CZAS REALIZACJI I DOSTAWY

 

 1. Realizacja Zamówienia (przekazanie przesyłki do kuriera) następuje standardowo w ciągu 1 Dzień Roboczy od momentu potwierdzenia Zamówienia przy korzystaniu z opcji „Płatność za pobraniem” lub od następnego Dnia Roboczego po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy
 2. Zamówione Towary zostaną dostarczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu Zamówienia:

a)  za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu,

b)  przez system paczkomatów InPost świadczony przez InPost  do paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w Zamówieniu.

 1. Zamówione Towary zostaną dostarczone na adres poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. W przypadku gdy, wartość Towarów w ramach jednego Zamówienia przekracza kwotę 200 zł, koszt dostawy takiego Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 0 zł.
 3. Koszt dostawy Zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został podany w cenniku dostępnym tutaj.
 4. Sprzedawca prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową, stąd też Sprzedawca nie udostępnia możliwości osobistego odbioru Towarów objętych Zamówieniem.

 

 

    V.         PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 1. Klient, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 6 i ust. 7 poniżej w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania zamówionych Towarów. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Konsument może odstąpić od umowy przesyłając do Sprzedawcy na adres pocztowy: TC Grzegorz Przychodni, Al. J.Ch Szucha 3/2, 00-580 Warszawa lub na adres e-mail biuro@eskape.pl stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni, od daty odebrania zamówionych Towarów.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru lub Towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres wskazany w ust. 8 poniżej.
 4. Zwracany Towar (lub Towary) powinien być opakowany w odpowiedni sposób, chroniący przez uszkodzeniami w transporcie. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym i posiadać oryginalne metki, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru.
 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru lub Towarów.
 7. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwracany Towar lub Towary należy odesłać pod adres:

 

TC Grzegorz Przychodni

Al. J.Ch Szucha 3/2

00-580 Warszawa

 

 1. Sprzedawca dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym zwrotu kosztów dostawy Towaru, w wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Zwrot płatności o których mowa w ust. 9 powyżej zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

  VI.         NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera przesyłanego przez Sprzedawcę.
 2. Newsletter będzie wysyłany wyłącznie do tych Klientów, którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 3. Klient w każdym czasie może zmienić wskazany adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera klikając na link w Newsletterze umieszczony w stopce Newslettera, a następnie wpisując w odpowiednim polu swój adres e-mail.

 

 

 VII.         REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.2016 r. poz. 380 ze zm.), tj. odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi - złożyć reklamację na piśmie na adres Sprzedawcy: TC Grzegorz Przychodni, Al. J.Ch Szucha 3/2,00-580 Warszawa lub na adres e-mail biuro@eskape.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji na który ma zostać udzielona odpowiedź, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, opis wady, oraz datę jej stwierdzenia, dowód zakupu, żądanie Klienta. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy przesłać dowód zakupu Towaru.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: TC Grzegorz Przychodni, Al. J.Ch Szucha 3/2,00-580 Warszawa.
 5. W terminie 14 dni od otrzymania reklamacji Klienta, Sprzedawca ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 6. Reklamowany Towar Klient zobowiązany jest przesłać na adres:

TC Grzegorz Przychodni

Al. J.Ch Szucha 3/2

00-580 Warszawa

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, w przypadku gdy wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 2. Reklamacje dotyczące prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, usługi Newsletter można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@eskape.pl i powinny one zawierać w szczególności opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty e-mail podany podczas rejestracji w Sklepie internetowym. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w przesłanej reklamacji.

 

 

 1. PROMOCJE

 

 1. W Sklepie internetowym mogą być przeprowadzane akcje promocyjne.
 2. Szczegółowe zasady przeprowadzania akcji promocyjnych będą publikowane każdorazowo na stronach Sklepu internetowego.

 

 

  IX.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2017 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 2 Dni Robocze od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w przypadku Klientów będących Konsumentami.